Lerend naar de toekomst

  Welke toetsen maakt mijn kind?

  Bij de schoolvakken meten we de prestaties van de kinderen en brengen ze in kaart. Zo ontstaat gedurende de tijd dat het kind op de basisschool zit een compleet overzicht over deze vorderingen. We noemen dit het leerlingvolgsysteem.
  Er zijn twee soorten toetsen om het leerlingvolgsysteem te vullen: landelijk genormeerde en zgn. methodegebonden toetsen.

  De methodegebonden toetsen zijn toetsen die we afnemen naar aanleiding van gegeven onderwijs uit de diverse methodes (de schoolboekjes dus). Zo maken de kinderen regelmatig toetsen voor taal, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis enz.

  De landelijk genormeerde toetsen helpen ons bij het bepalen van het niveau van de kinderen, in vergelijking tot andere kinderen in heel Nederland. De landelijk genormeerde toetsen die we afnemen zijn van CITO:
  Voor een aantal vakken maken wij dus gebruik van het leerlingvolgsysteem van het CITO. Dit leerlingvolgsysteem  bevat landelijk genormeerde toetsen, waaraan wij kunnen zien op welk niveau een kind presteert vergeleken met zijn leeftijdgenoten. Bovendien kunnen we zien of de vorderingen van een kind bevredigend zijn, d.w.z. of een kind zich in positieve zin ontwikkelt. Ook worden de resultaten van een aantal van deze toetsen gebruikt om verantwoording over ons onderwijs aan de inspectie af te leggen.
  Bij het rapport dat uw kind 2x per jaar krijgt is een overzicht gevoegd met het niveau dat uw kind op de diverse toetsen heeft gehaald.

  Verklaring van de niveaus: 
   
  I           Uw kind hoort bij de 20% hoogst scorende leerlingen in Nederland 

  II         Uw kind hoort bij de 20% leerlingen die boven het landelijk gemiddelde scoren 

  III        Uw kind hoort bij de 20% leerlingen die rond het landelijk gemiddelde scoren 

  IV        Uw kind hoort bij de 20% leerlingen die onder het landelijk gemiddelde scoren
   
  V         Uw kind hoort bij de 20% laagst scorende leerlingen in Nederland 

   

  Van het CITO nemen wij in de groepen 3 t/m 8 de toetsen voor Begrijpend Lezen, Technisch Lezen, Spelling en Rekenen/Wiskunde af. In de kleutergroep zijn dat: rekenen en taal voor kleuters.
  In groep 8:
  in groep 8 nemen we naast eerder genoemde toetsen het schoolkeuzeonderzoek af. De resultaten van dit onderzoek worden (door alle scholen in Purmerend)  gebruikt om informatie te vergaren om een zo goed mogelijk advies voor vervolgonderwijs te geven. Het onderzoek bestaat uit:
  Het drempelonderzoek: Spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenen worden getest, als daar aanleiding voor is..
  Het NIO (Nederlands intelligentie onderzoek): Het NIO bevat 6 onderdelen, die vragen naar
  inzicht op het gebied van taal (drie onderdelen), rekenen (twee onderdelen) en ruimtelijk inzicht
  (één onderdeel).
  PMTK (De Prestatie Motivatie Test voor Kinderen): geeft een indruk van de prestatiemotivatie die kinderen hebben ten aanzien van schoolse taken. dus: hoe gemotiveerd is uw kind om schooltaken uit te voeren. Daarnaast meet de test of, en in welke mate een leerling  positief of negatief faalangstig is. Dus: denkt het meer  of minder te kunnen dan het in werkelijkheid kan.
  CITO eindtoets: Om ons te verantwoorden aan de inspectie nemen wij de CITO eindtoets af in groep 8.

  Terug